ODYSSEY WEBMOVIE「ラゲッジスペース」篇

Honda ODYSSEY TIME TO START
アーティスト:George Ezra ジョージ・エズラ
楽曲:Shotgun
ナレーション:亀田真二郎
https://www.honda.co.jp/ODYSSEY/?sid=yt201105_07

Posted by ASAMIZUYUTAKA